විශ්වවිද්‍යාල උප කුලපතිවරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හමුවෙයි